Privacy verklaring

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Cursist: individueel, natuurlijk persoon ingeschreven bij Einders Educatie, als zijnde cursist of ex-cursist die lessen volgt of heeft gevolgd bij Einders Educatie.

Registratie: het gestructureerd bestand van persoonsgegevens

Beheerder: medewerker die de registratie van persoonsgegevens doet bij Einders Educatie.

Derde: ieder, niet zijnde de ‘betrokkene’ of de ‘beheerder’ van persoonsgegevens WBP: de wet Bescherming Persoonsgegevens

 

Artikel 2 De verantwoordelijke

De directie van Einders Educatie is de verantwoordelijke voor de uitvoering van de WBP

 

Artikel 3 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de handmatige en geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens binnen Einders Educatie.

Dit reglement is van toepassing op cursisten die zich hebben ingeschreven bij Einders Educatie. Dit reglement is tevens van toepassing op alle door derden verwezen cursisten, ook al is de verwijzer in het bezit van een privacy reglement

 

Artikel 4 Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens heeft tot doel:

 1. Registratie van cursisten bij aanmelding en beëindiging van de cursus
 2. Registratie van cursisten bij intake en toetsing
 3. Registratie van start- en einddatum van de trajecten per cursist
 4. Vastleggen van de studievoortgang

 

Artikel 5 Beveiligingsmaatregelen

De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens juist, nauwkeurig, toereikend en niet bovenmatig zijn, hierbij gelet op de gestelde doelen waarvoor zij verzameld worden.

 • De verantwoordelijke voert passende technische en organisatorische maatregelen uit om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Toegang tot het geautomatiseerde systeem is alleen mogelijk middels een wachtwoord
 • Toegang tot de persoonsgegevens hebben slechts die medewerkers die uit hoofde van hun functie met de cursisten in contact zijn (zie artikel 8)

 

Artikel 6 Ondubbelzinnige toestemming

De cursist wordt geïnformeerd over het doel van de registratie van persoonsgegevens. De betrokkene moet uit vrije wil toestemming geven voor registratie. Cursisten hebben recht op inzage in de vastgelegde persoonsgegevens.

 

Artikel 7 Registratie

In de registratie worden geen andere gegevens opgenomen dan hieronder vermeld:

 • Achternaam, voornamen, voorvoegsels en geslacht van geregistreerde
 • Geboortedatum
 • Huisadres met postcode, telefoonnummer, e-mailadres
 • Kwaliteitsregistratie

De in het voorgaande lid bedoelde soorten van gegevens worden alleen opgenomen in de registratie voor de categorie personen die bij Einders Educatie zijn ingeschreven als cursist. De cursist mag verzoeken om zijn gegevens te corrigeren of bij te stellen.

 

Artikel 8 Toegang tot registratie

De volgende functionarissen zijn bevoegd persoonsgegevens aan de registratie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen:

 • De beheerder
 • Medewerkers van Einders Educatie

 

Artikel 9 Informatieverstrekking aan derden

Aan de volgende instanties buiten Einders Educatie worden gegevens uit de persoonsregistratie verstrekt voor het daarbij vermelde doel met inachtneming van de daarbij aangegeven beperkingen:

 • Werkgever van de cursist, voor zover de cursist door de werkgever is aangemeld
 • Verwijzende instantie of organisatie. Gegevens worden verstrekt op basis van hetgeen overeengekomen is in het cursusvoorstel: achternaam, voornaam, gegevens betreffende het verloop van de cursus alsmede de toets- en/of examenresultaten en aanwezigheidsregistratie.

 

Buiten de in artikel 9a genoemde instanties kunnen door Einders Educatie van de registratie bepaalde gegevens verstrekt worden aan de categorieën personen of instanties die zorgdragen:

 • Het instellen van vorderingen in opdracht van en namens Einders Educatie
 • De behandeling van geschillen
 • Het verrichten van een accountantscontrole

 

Artikel 10 Bewaarperiode persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

 

Artikel 11 Benaming

Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Privacyreglement’.

 

 

Privacy verklaring
× Home Einders Educatie Educatie op maat Cursus agenda Video Korting Wist u dat...? Contact Cursussen Inschrijven Register