Algemene voorwaarden

 1. Bij volledige deelname aan een cursus, workshop of symposium ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname of certificaat.
 2. Toelating tot cursussen, workshops, symposia vindt plaats in volgorde van ontvangst van het inschrijvingsgeld.
 3. Indien zich teveel deelnemers opgeven wordt een wachtlijst aangelegd. Restitutie van het inschrijvingsgeld vindt plaats indien Einders Educatie een volgende cursus niet binnen 6 maanden realiseert.
 4. Cursussen, workshops, symposia vinden doorgang mits er voldoende deelnemers zijn.
 5. Einders Educatie behoudt zich het recht bij onvoldoende aanmeldingen een cursus of workshop af te lasten. In dit geval zal het inschrijvingsgeld terugbetaald worden.
 6. Bij uitstel of afzegging door Einders Educatie wordt u uiterlijk vijf werkdagen vóór de geplande aanvang hiervan in kennis gesteld.
 7. Het verschuldigde cursusbedrag staat op de website en in de folder; drukfouten voorbehouden.
 8. Na open inschrijving is een bedenktijd van 14 werkdagen van toepassing.
 9. Wanneer een deelnemer annuleert zorgt deze zelf voor een plaatsvervanger.
 10. Bij tussentijdse beëindiging van deelname blijft het gehele inschrijvingsgeld verschuldigd, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt. Afspraken zijn alleen rechtsgeldig indien zij schriftelijk zijn vastgelegd.
 11. Het ter beschikking gestelde lesmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd, noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan die binnen het kader van de educatie.
 12. Bij overtreding van voorwaarde 10. zal schade die daardoor door Einders Educatie wordt geleden worden verhaald op de deelnemer.
 13. Voor eventuele onjuistheden in het aangeboden lesmateriaal aanvaardt Einders Educatie geen aansprakelijkheid.
 14. Einders Educatie is behoudens bij de wet geregelde aansprakelijkheid, niet aansprakelijk voor eventuele door een deelnemer opgelopen lichamelijke of materiële schade.
 15. Bij aantoonbare toerekenbare tekortkoming is Einders Educatie ten hoogste schadeplichtig tot de hoogte van het inschrijvingsgeld.
 16. Alle informatie, zoals geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën, die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en docenten en zullen dan ook niet aan derden worden verstrekt.
 17. Aan het eind van iedere cursus Méér dan Larynxmanipulatie wordt gevraagd of ze er bezwaar tegen hebben om vermeld te worden in het Register dat staat gepubliceerd op de website van Einders Educatie. Om vermeld te blijven staan in het register verplichten de cursisten zich om 1x per 3 jaar een Terugkomdag of een Verdiepingsdag te volgen van deze cursus. Hiervoor ontvangen de cursisten elk jaar een uitnodiging. Indien een cursist na 3 jaar geen Terugkomdag of Verdiepingsdag heeft gevolgd zal de vermelding uit het register worden gehaald. Deelname aan een Terugkomdag of Verdiepingsdag blijft wel altijd mogelijk. De cursist blijft wel in het adressenbestand van Einders Educatie staan.
 18. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 2 weken beantwoord. Brieven die een lagere verwerkingstijd vragen worden binnen 2 weken beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 19. Copyright berust bij Einders Educatie.
 20. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Einders Educatie.
Algemene voorwaarden
× Home Einders Educatie Educatie op maat Cursus agenda Video Korting Wist u dat...? Contact Cursussen Inschrijven Register